sábado, 24 de marzo de 2007

Una ciutat de totes i tots. Educació, progrés i cultura: l’eix del futur

L’educació, el progrés i la cultura són els fonaments indispensables per poder aconseguir un bon funcionament de la nostra ciutat. Sense aquestes fites no podríem mirar el futur de Cornellà amb optimisme. Hem d’aconseguir que tots tres arribin a tot arreu de la nostra ciutat, i per portar-ho a terme, estem segurs que tenim el compromís, l’interès i l’esforç del nostre candidat, Antonio Balmón.

1.-Educació
L’educació és un dret de la ciutadania, és cabdal en el desenvolupament humà, cultural i social; és la garantia de la integració plena i activa així com pel desenvolupament socioeconòmic del país.
L’educació no és un patrimoni exclusiu de l’escola, ni aquesta pot portar tot el pes; l’educació està vigent en tots els espais i activitats públics. Eduquen la família, l’escola, les entitats, les institucions, les empreses i els mitjans de comunicació. L’educació és una corresponsabilitat de tots ells.
L’educació ha de ser el compromís més fonamental, perquè no podem obviar que la única manera en que els joves poden integrar-se a la societat del segle XXI ha de ser dotant-los d’uns coneixements amplis que els preparin per aquesta integració que se’ls demanarà. I aquesta educació ha de ser digna i a l’abast de tots.

Millorar la qualitat educativa al nostre municipi és mirar cap el futur. El repte és augmentar l’èxit escolar i augmentar el nombre de ciutadans amb estudis mitjos o superiors – per situar-nos al mateix nivell que els països que ens envolten –, fent persones més lliures, autònomes i responsables, i formant professionals qualificats.

Són els educadors dels diferents àmbits de la nostra societat, professors a l’escola, monitors del lleure, monitors d’esplais, monitors d’esports,... els que tenen el criteri i l’experiència necessària per educar-los en igualtat i garantir les mateixes oportunitats de cara al futur per tots ells.
L’educació és la garantia del progrés, i perquè aquesta sigui el màxim de productiva, necessitem uns serveis adequats, un professorat competent i compromès amb l’educació, transmetre valors com la igualtat, el respecte a la diversitat, la solidaritat, la democràcia i la llibertat, la convivència, el coneixement de l’entorn i de la nostra ciutat, ajudar a desenvolupar als nostres alumnes la seva pròpia personalitat, formar els nostres alumnes en les noves tecnologies. Hem de fomentar l’interès i la motivació cap a la lectura. Hem d’orientar els nostres alumnes quan finalitzen la secundària cap als diferents estudis o bé el mercat laboral. Hem de desenvolupar programes de prevenció, detecció precoç i protecció dels infants i adolescents en situació de risc: casos d’assetjament escolar, de fracàs escolar i d’abandonament prematur de l’educació obligatòria. Hem de garantir l’acollida i integració al nostre municipi dels infants nou vinguts. Demanem la potenciació d’aquelles aules especials, com ara la UEC, per tal de cobrir les necessitats reals que té la nostra ciutat. S’ha de posar remei al fracàs escolar que tenim a la ciutat. Cal donar una atenció prioritària a la diversitat. No podem oblidar que són necessaris nous equipaments escolars, així com rehabilitar i millorar les infraestructures escolars de la nostre ciutat.
No ens és desconeguda la importància bàsica que els primers anys de vida dels infants tenen per al seu desenvolupament intel·lectual, relacional i psicològic. Com a conseqüència d’aquest fet, així com per la incorporació massiva de la dona al mercat laboral, la demanda dels serveis d’escola bressol augmenta considerablement. L’escola bressol, com a servei educatiu, ha de ser capaç d’integrar els aspectes educatius, socials i assistencials amb els corresponents estàndards de qualitat. Per això s’ha d’aconseguir que cada barri de Cornellà disposi de places públiques per a infants de 0 a 3 anys.
S’ha d’impulsar un programa de manteniment dels centres i equipaments escolars.
S’ha de potenciar l’escola pública i qualitat reclamant de l’administració competent més recursos. També s’ha de potenciar la xarxa de biblioteques escolars i impulsar l’ús d’aquestes per part dels alumnes.

2.-Progrés
El nostre Ajuntament, amb el seu alcalde davant, ha de garantir que la nostre ciutat sigui una ciutat de progrés, en tots els seus àmbits.
És per això que demanem la construcció de nous equipaments cívics al barris; que es posi en marxa una clara innovació i modernització de l’administració i el serveis municipals; s’ha d’aconseguir que els ciutadans tinguin una major accessibilitat al sistemes d’informació i gestió; s’han d’impulsar espais plurals d’informació municipal amb voluntat de servei públic; demanem que es promogui el paper de centralitat del món associatiu de la ciutat, recolzant les seves activitats; és important impulsar un acord cívic amb els agents socials i econòmics de la ciutat perquè s’assoli la corresponsabilització de la convivència, per això, demanem que s’impulsin mesures destinades a la mediació i conciliació com a eines de foment de la convivència. S’han de seguir impulsant l’ampliació de les bases econòmiques de la ciutat, promovent el creixement econòmic i la creació de llocs de treball; és molt important donar suport als nous emprenedors ja que són els agents de progrés econòmic i social; no oblidem dinamitzar la vida comercial per continuar modernitzant-la.
En altres àmbits, creiem important seguir en la línea de eliminar les barreres físiques, culturals, socials i de gènere.
S’ha d’aconseguir la plena integració de la gent gran a la vida de la ciutat fent-los participar en les activitats socials, esportives i culturals.
No podem passar per alt la necessitat de nous habitatges pels col·lectius de gent gran i jove. També s’ha de desenvolupar un programa d’atenció integral per a la gent gran; també s’ha d’atendre la població més feble.

3.-Cultura
La cultura ha de ser una constant de l’acció política des de l’administració, fomentant-la en totes les seves vessants, de forma clara i oberta.
La cultura és un dret que tot ciutadà ha de poder fruir; amb ella aconseguim créixer com a persones i desenvolupar noves aptituds que donen la maduresa que fa falta per viure a la societat democràtica. La cultura reforça la cohesió social. S’ha de donar suport a la creació artística amb ajuts i ampliació del programa d’exposicions. S’han d’impulsar programes i propostes pel teatre, la música i la dansa a la nostra ciutat, tot tenint en compte la realitat actual del col·lectiu de joves, que necessiten nous espais, és a dir, instal·lacions i equipaments. Hem d’acabar de recuperar el patrimoni històric, artístic i cultural.

Dignificar la convivència

La filosofia antiga creia que la saviesa consistia en saber viure, desplegar les pròpies capacitats, aprofitar les circumstàncies i en obrar bé. La vellesa era el moment de la serenitat.

Actualment, segons les enquestes, la salut de la gent gran, es, en general bona. Així ho podem constatar quan veiem que un home de 94 anys (entrevista de El País, 9/02/07) està cursant una carrera en una Universitat, i amb molt bones notes per cert. Si fem un tomb per les Aules Universitàries, les Aules d’informàtica, tallers de tota mena podrem veure que són plenes de gom a gom de gent que ha arribat a l’edat de la jubilació.

Per altre part, des del punt de vista del bon estat físic d’aquest segment de la nostre població, les piscines municipals a les vuit del matí són un bon exemple de com la gent gran es cuita i entre llarg i llarg de natació fa una pausa per petar la xerrada amb els companys de carril.

I si parlem de la contribució de la gent gran a la societat i a la pròpia família només ens hem de fixar amb tots aquests avis empenyent cotxets de criatures mentre els pares dels infants estan treballant, tasca aquesta que porten a terme tant per ajudar als seus fills com per demostrar-se a si mateixos que encara son útils i necessaris.

Fins aquí l’aspecte positiu i optimista de la qüestió, però no podem obviar l’altre cara de la moneda. Tots voldríem arribar al final de la nostre existència portant una vida digna i sense ser una càrrega per la nostra família. I si podem veure el costat amable de la gent gran que està en plena activitat, no podem ignorar els reportatges, ben recents per cert, i d’altres informacions que tots tenim de primera mà, que ens mostren com és de dura la vida quan no ens podem valer per nosaltres mateixos i com és de feixuga la càrrega que cau sobre els familiars.
S’han acabat els temps en que en una mateixa casa s’aplegaven pares, fills, avis, tietes solteres on tots cuitaven de tots. La societat actual ens porta per uns altres camins, ni millors ni pitjors. L’envelliment progressiu de la població porta implícit un increment en la demanda de prestacions socials altament especialitzats, fet que ens situa davant d’una preocupació creixent per aquest col·lectiu que demana una resposta a aquestes necessitats.

Es fa del tot necessari evitar l’aïllament de les persones grans, en molt casos amb discapacitats, afegides, així com tenir cura dels familiars que se’n ocupen, donant-los l’ajuda necessària i fins i tot la formació que els ajudi en aquesta tasca.

Aquesta és la realitat i és per això que volem tenir la certesa de que les institucions posaran al nostre abast els mitjans materials, ja sigui en forma de geriàtrics, apartaments tutelats i amb serveis adients, ajuts en el propi domicili . A Cornellà ja tenim una xarxa de centres per persones amb dependències que actualment es continua ampliant tant por poder-los atendre directament, com per donar suport als familiars que se’n fan càrrec .

Poder viure dignament sense pensar, si es que podem pensar quant arribi el moment, que som una càrrega per les persones que ens envolten es l’objectiu que tots volem aconseguir. El nostre candidat, N’Antonio Balmón, en la darrera Convenció Municipal del PSC, que tingué lloc a L’Hospitalet ha pres el compromís, entre d’altres, d’incrementar els serveis d’ajut domiciliari a persones grans, o amb discapacitats. Ho tenim en compte a l’hora de donar-li el nostre suport.